การประชุมกรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2560

(อยู่ในระหว่างการจัดทำ)


 การประชุมกรรมการบริหารครั้งที่1/2558

         วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 

  • วาระการประชุมที่1 รายงานความคืบหน้าหนังสือคู่มือสุขภาพ

  • วาระการประชุมที่2 ทบทวนตารางกิจกรรมของเครือข่ายประจำปี พ.ศ.2558 กำหนดการประชุมกรรมการบริหาร6ครั้ง/ปี และการประชุมสามัญ2ครั้ง/ปี

  • วาระการประชุมที่3  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครไทยในต่างประเทศ

  • วาระการประชุมที่4  โครงการร่วมด้วยช่วยกัน

  • วาระการประชุมที่ 5  อื่นๆ


 การประชุมกรรมการบริหารครั้งที่2/2558

         วันที่ 5 ธันวาคม 2557


  • วาระการประชุมที่ 1 รายงานความคืบหน้าหนังสือคู่มือสุขภาพ
  • วาระการประชุมที่ 2 สำรวจความสนใจและความต้องการของคนไทยในเขตตนเพื่อกำหนดหัวข้อการบรรยายพิเศษที่สอท. และเขตที่ต้องการจัดความรู้สัญจรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในเขตของตน
  • วาระการประชุมที่3  โครงการร่วมด้วยช่วยกัน
  • วาระการประชุมที่ 5  อื่นๆ