สมัครสมาชิกเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น

เรียนประธานเครือข่ายคนไทยในญีปุ่น

   ข้าพเจ้ายอมรับคุณสมบัติและเงื่อนไขที่เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่นกำหนด และขอสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายตามข้อมูลดังต่อไปนี้

คุณสมบัติและเงื่อนไข

  1. มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
  2. มีจิตอาสา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  3. ต้องการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
  4. เคารพและรักษากฎหมายของทุกประเทศโดยเคร่งครัด
  5. ไม่ทำความเดือดร้อนหรือเสื่อมเสียให้กับตนเองและสังคม
  6. ไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกเพราะหวังผลประโยชน์ทางการเงินและผลประโยชน์อื่นๆต่อตนเองและพวกพ้อง

หมายเหตุ: ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรับษาไว้เป็นความลับและนำมาใช้เพื่อการสมัครในสมาชิกเครือข่ายคนไทยในญีปุ่่นเท่านั้น

メモ: * は入力必須項目です