เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น

ความเป็นมาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที่ครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการศึกษา และวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศตลอดมา ช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยเข้ามาอาศัยในญี่ปุ่นหลายรูปแบบเ ช่น มาเพื่อการศึกษา ฝึกงาน ทำงาน สมรสกับชาวญี่ปุ่น มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่น เช่น

ปัญหาครอบครัว ปัญหาความเป็นอยู่ การดูแลสุขภาพ การว่าจ้างงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจด้านภาษา วัฒนธรรม กฏหมาย ที่ผ่านมาได้มีอาสาสมัครกลุ่มต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น ในเขตอิบารากิ โทจิกิ กุมมะ ไซตามะ ชิบะ โตเกียว คานางาวะ ยามานะชิ นางาโนะ ไอจิ มิเอะ และเขตพื้นที่ใกล้เคียง แต่ว่าจำนวนคนไทยที่เข้ามาตั้งรกรากในเขตพื้นที่ต่างๆมีเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อน ส่งผลให้เกืดความจำเป็นที่จะต้องผลึกกำลังของคนไทย เพื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาพรัฐบาลและเอกชนทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย จึงได้มีการรวมตัวของคนไทย จากเขตจังหวัดต่างๆ จัดตั้ง เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่นขึ้นเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ.2550 โดยได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวและกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่นโดยยึดหลักมนุษยธรรมและไม่แสวงหากำไร

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพคนไทยในประเทศญี่ปุ่น เช่น ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา การใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่น

3. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างคนไทย กลุ่มอาสาสมัคร และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย และในประเทศญี่ปุ่น

4. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของไทย รวมถึงเกียรติคุณอันดีงามของคนไทย

5. เพื่อส่งเสริมความริเริ่มและความสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนการสร้าง

ชุมชนคนไทยให้เข้มแข็งภายใต้ขอบเขตแห่งศิลธรรมที่ดี และ เคารพกฏหมายของ

ประเทศญี่ปุ่น

6. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศ

ญี่ปุ่น

 

โครงการและกิจกรรม

1.โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินชีวิต

Learning for a Better Life

2.โครงการเครือข่ายสัญจร

Mobile TNJ Project

3.โครงการอบรมผู้นำพัฒนาสุขภาพชุมชน

Leadership Training in Community Health Development

4.โครงการอบรมฝึกอาชีพ : สอนทำอาหารไทย แกะสลักและอื่นๆ

Vocational Training

5.โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำในชุมนุมไทย

TNJ Leadership Training

6.โครงการร้อยกฏหมายไทย-ญี่ปุ่น: กฏหมายใหม่ เช่น กฏหมาย ตม. กฏหมายแรงงาน

Learning Thai and Japanese Law

7. โครงการร่วมด้วยช่วยกัน:งานเทศกาลไทยที่โยโยงิ

TNJ Booth in Thai Festival at Yoyogi