รวบรวมเวบไซต์ภาษาไทยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นขององค์กรต่างๆ

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นทั่วไป

การรักษาพยาบาล

การศึกษา

สถานภาพพำนัก(วีซ่า)

การท่องเที่ยว