แนะนำสมาชิกลูกข่าย

(รายชื่อกลุ่มเรียงตามตัวอักษร)


กลุ่มคนไทยในไซตามะ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพคนไทยในประเทศญี่ปุ่น
   เช่นให้ความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษาการใช้ชีวิต
   ในสังคมญี่ปุ่น
2.เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมถึงเกียรติคุณอันดีงามของ
   คนไทย
3.เพื่อส่งเสริมความริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการสร้าง
   ชุมชนคนไทย
   ภายใต้ขอบเขตแห่งศีลธรรมที่ดีและ เคารพกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น
4.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย
   และประเทศญี่ปุ่น
5.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับกลุ่มคนไทยในเขตไซตามะ
   และคนไทยที่อาศัยในญี่ปุ่น


กลุ่มอาสาสมัครคนดีสี่ภาค

ที่อยู่ : 677-1 kawakado moroyama-cho iruma-gun saitama japan 3500436 
ประเทศ : ญี่ปุ่น
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ : 
อีเมล์ : malichan.hayashinet@gmail.com
เว็บไซต์ :


กลุ่มมิตรภาพ


เครือข่ายคนไทยในนากาโนะ

เป็นการรวมตัวของอาสาสมัครไทยซึ่งอาศัยอยู่ในเขตต่างๆของจังหวัดนากาโนะ มีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน กิจกรรมที่ผ่านมาได้แก่ ประสานงานกุงสุลสัญจร, โครงการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัย,งานวันชาติและอื่นๆ

https://www.facebook.com/groups/369281306472533/


เครือข่ายคนไทยในไอจิ


เครือข่ายคนไทยในอิบารากิ


จากเพื่อนถึงเพื่อนมัตสึโมโต้

เป้าหมาย“ซ่อมแซมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ให้“ตนเองและครอบครัวอยู่อย่างปลอดภัยสบายใจในญี่ปุ่น”ได้ในที่สุด มีวิธีการสร้างความมั่นคงทางใจคือเปิดช่องทางคลี่คลายปัญหาร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดกิจกรรมก่อคุณมิตรระหว่างคนไทยและกิจกรรมเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายอิสระเพื่อเปิดโอกาสให้ใช้ความถนัดส่งเสริมหรือสร้างอาชีพบวกให้ตนเองได้ในที่สุด


กลุ่มเด็กไทย

เราคือกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดโทจิกิ ประเทศญี่ปุ่นค่ะ

เราช่วยสอนภาษาไทย,ภาษาญี่ปุ่นและอาหารไทย ให้เด็กๆ คนไทยหรือคนญี่ปุ่น และผู้ที่สนใจ

เรารับปรึกษาเรื่องต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

ติดตามเรื่องต่างๆ และกิจกรรมของเราได้ที่...

Facebook http://www.facebook.com/#!/dekthaigroup

Blog http://www.dekthaigroup.bloggang.com/ 

http://www.dtg2.jimdo.comบ้านน้ำใจไซตามะ


ตะวัน

กลุ่มตะวันเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่ม
ของคนไทยที่ทํางานด้านอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ 
ทีมีปัญหาด้านสุขภาพในเขตกรุงโตเกียว
และพื้นทีใกล้เคียง เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2549
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่คนไทย
ในญี่ปุ่นให้คนไทยที่อยู่ในญี่ปุุ่นทุกคน
ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องสุขภาพและรวมถึง
เรื่องเอชไอวี เอดส์ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นขณะนี้

『วัตถุประสงค์ 』
1.เพื่อช่วยเหลือคนไทยในชุมชนญี่ปุ่นด้านสุขภาพ
2.เผยแพร่ความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่คนไทยในญี่ปุ่น
3.ประสานงานกับองค์กรรัฐ และหน่วยงาน
เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการให้
ความช่วยหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้รับเชื้อเอชไอวี เอดส์และอื่นๆ

 

『สอบถามข้อมูลได้ที่ 』 

TAWAN c/o SHARE

 Maruko bldg. 5F, 1-20-6, Higashiueno, 

Taito-ku, Tokyo 

〒110-0015 

โทรศัพท์มือถือ : 080-3791-3630 

(ทุกวันพฤหัส) 9โมงเช้า – 4 โมงเย็น  

แฟกซ์ : 03-3837-2151 

อีเมล์ : ta.wan@hotmail.co.jp 

 

เวลาวารี

กิจกรรมกลุ่มเวลาวารีส่วนใหญ่จะให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติให้การสนับสนุน

ช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย,

ให้ความช่วยเหลือนอกสถานที่,ล่ามและแปลเอกสาร

เวลาหมายถึง"การหมุนของกาลเวลา" วารีหมายถึง"การไหลของสายน้ำ"

ภาษาญี่ปุ่นแปลว่ากาลเวลาและสายน้ำเลยผ่านไปแล้วไม่เคยหวนกลับ

ไม่เคยคอยใคร จะกระทำการใดๆให้รีบลงมือทำ

WAELAA WAAREE

ウェラワーリーは、国際結婚をした在日外国人と子どもの生活支援団体です。

主に外国人のための生活相談や法律問題解決に繋げるための

電話の相談、生活支援、同行支援、通訳・翻訳の活動をしています。

 日本語で、ウェラは「時の流れ」、ワーリーは「水のせせらぎ」を表しています。