แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม

“ความรู้พื้นฐานในการเป็นล่ามมัคคุเทศก์”

 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

เวลา 9:00 – 12:30 น.

(ในวันงานขอให้ถึงสถานทูตก่อน 8:45น.)


メモ: * は入力必須項目です